Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл


27.09.2023

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА.

- с Димитър Войнов


120 лв. без ДДС

записване

28.09.2023

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ И НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ, СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

- с Боян Григоров


150 лв. без ДДС

записване

04.10.2023-

05.10.2023


ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ В ПРОЦЕСА ПО ВЪЗЛАГАНЕ. ПРАКТИКА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ.

- с Мариана Кацарова и Димитър Добрилов


440 лв. без ДДС

записване

10.10.2023ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ЗА ГРЕШКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ- АНАЛИЗ НА РИСКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРУШЕНИЯТА.

(ЧАСТ 1)

ФОКУС ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ИЗБОР НА РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ ЗА ЗОП, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ДИСКУСИЯ НА ВЪЗМОЖНИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ.

- с Дора Бурова


360 лв. без ДДС

записване

14.11.2023


ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ЗА ГРЕШКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС- АНАЛИЗ НА РИСКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРУШЕНИЯТА.

(ЧАСТ 2)

ФОКУС ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ (ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ/ УЧАСТИЕ НА ВЪНШНИ  ЕКСПЕРТИ И РИСКОВЕ), ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ТЯХНОТО ОБЯВЯВАНЕ, ПРИ ФОРМУЛИРАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ- КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕТО ИМ, КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ПРИМЕРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ДИСКУСИЯ ЗА ВЪЗМОЖНИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ. 

- с Дора Бурова


360 лв. без ДДС

записване

15.12.2023


ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ЗА ГРЕШКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС- АНАЛИЗ НА РИСКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРУШЕНИЯТА.

(ЧАСТ 3)

ФОКУС ВЪРХУ ПРОБЛЕМИ В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ- ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, УЧАСТВАЛ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И НЕПОЗВОЛЕНИ СЪГЛАШЕНИЯ ПРОТИВ КОНКУРЕНЦИЯТА. ФОКУС ВЪРХУ ПРОБЛЕМИ ПРИ СКЛЮЯВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ДИСКУСИЯ НА ВЪЗМОЖНИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ. 

- с Дора Бурова


360 лв. без ДДС

записване

17.10.2023-

18.10.2023


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2023 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ). ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ. 

- с Димитър Войнов, Моника Петрова и Лорета Цветкова


280 лв. без ДДС

записване

20.10.2023


Измами, индикатори на измама, корупция и конфликт на интереси при изпълнението на европроекти – европейска правна рамка, анализ на риска и превенция на измамите и конфликта на интереси.

(ПЪРВА ЧАСТ)

- с Дора Бурова


368 лв. без ДДС

записване

23.11.2023


Конфликт на интереси и обществени поръчки при изпълнението на европроекти – европейска правна рамка, анализ на риска и превенция на конфликта на интереси.

(ВТОРА ЧАСТ)

- с Дора Бурова


368 лв. без ДДС

записване


* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.