Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2016 г. (Счетоводство 2017- промени в Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО и Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ  и Кодекс за социално осигуряване КСО през 2017 г.)

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТ 1 ЯНУАРИ 2017 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г.


25 и 26.01.2017 г.

София, хотел Рамада  4****

Лектори: Димитър Войнов- експерт по ЗКПО, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС, Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)  и  Катя Кашъмова- началник отдел "Осигурителна Методология" в ЦУ на НАП

 

ПРОГРАМА

25.януари.2017 г. (сряда)

 

9.00 – 09.30 ч. Промени в ЗКПО през 2017 год. Годишно данъчно приключване на 2016 год.

Промени в ЗКПО през 2017 г.

-       Подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март

-       Подаване на декларации по електронен път

-       Отразяване на коригиращи събития

-       Други

Промени в ЗКПО през 2016 г.:

-       Отмяна на данъка върху разходите за експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност

-       Въвеждане на данък върху разходите при лично ползване на фирмени активи от работници, служители, управители и др. Специфики на новия данък:

 • избор на облагане
 • данъчно задължени лица
 • разходи, подлежащи на облагане
 • данъчна основа
 • документална обоснованост
 • срок за деклариране и внасяне
 • влизане в сила на промените – задна дата (1 януари 2016 г.)
 • данъчно облагане през 2016 г.

-       Други промени

 • продажба на ДЦК на регулиран пазар
 • получаване на суми, признати за данъчни цели при разпределящото лице
 • деклариране на данък при прекратяване
 • други

11.00 – 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 -13.00 ч. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 год.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

-       Данъци върху разходите

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч, Промени в ЗДДС за 2017 год.

 

 • Промени, свързани с данъчното третиране на отношенията между неперсонифицираното дружество и неговите съдружници. Кога е налице липса на доставка между лицата, задължение за регистрация, права и задължения по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит. Преходен режим за заварените случаи.
 • Въвеждане на редуциран размер на данъчния кредит при ползване на фирмени активи както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди. Критерий за изчисляване на пропорцията между бизнес ползването и личното ползване на актива. Задължение за деклариране.
 • Промени, свързани с корекциите на ползван данъчен кредит. Въвеждане на ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи, които са използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки. Преходен режим за заварените случаи.
 • Въвеждане на ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи, които са използвани както за независима икономическа дейност, така и за лично ползване. Преходен режим за заварените случаи.

 

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 – 17.30 Промени в ЗДДС за 2017 год.

 

 • Промени, свързани с данъчното третиране на договорите за лизинг. От кого се извършват корекциите на ползван данъчен кредит.
 • Промени, свързани с данъчното третиране при разваляне на доставката. Задължение за доставчика и получателя.
 • Промени, свързани с извършването на корекции след деклариране на осъществени вече доставки.
 • Промени в данъчното третиране на комисионните договори.
 • Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС.
 • Данъчно третиране по ЗДДС на даренията на хранителни продукти към хранителна банка.
 • Други промени.

 

Лектор: Калина Златанова

 

26.януари.2017 г. (четвъртък)

 

9.00 – 10.30 ч. Промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2017 год.:

промени в необлагаемите доходи и данъчните облекчения;

промени свързани с авансовото облагане на доходите и облагането с окончателен данък;

промени, отнасящи се до декларирането на доходите в НАП;

други изменения и допълнения в ЗДДФЛ.

Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения за 2016 г. Разглеждане на казуси от практиката, свързани с данъчното третиране на доходите в натура.

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Деклариране и подаване на информация в НАП:

представяне на новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. Разглеждане на особеностите при попълването и подаването на формуляра;

подаване на справка за изплатени доходи на физически лица през 2016 г. и на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС;

Дискусия. Обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета Цветкова                           

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Промени в социалното и здравното осигуряване през 2017 год. Актуални въпроси по прилагането на осигурителното законодателство през 2017 г.


*Промените в задължителното социално и здравно осигуряване.

*Подаване на декларации, заявления от осигурителите за осигурените 
от тях лица, от самоосигуряващите се и от осигурените лица.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. *Актуални казуси по социално, здравно осигуряване и подаване на
данни от осигурители и самоосигуряващи се лица

Дискусия по въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Катя Кашъмова


 

Такса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел Рамада София****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 20.01.2017 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В хотел Рамада  София****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!