Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО), В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ  2022 г. КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ.16 и 17 февруари 2022 г.


Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Валентина Василеваа- данъчен консултант по ЗДДС,

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП) 


Онлайн форма - уебинар по интернет чрез Zoom.us


Рамада хотел, снимка

ПРОГРАМА


16 февруари 2022 г. (сряда)09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Промени в ЗКПО през 2022 г.

Промени в ЗКПО през 2021 г.

-       Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО

-       Промяна в авансовите вноски

-       Промени в данъците върху разходите

-       Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж

-       Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер

-       Промени в преотстъпването на данък

-       Други промени

Актуални въпроси   

-       Счетоводно отчитане и данъчно третиране на:

 • финансирания за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19
 • финансирания във връзка с цената на електрическата енергия
 • други финансирания

Практика на МФ и НАП във връзка с финансиранията – указания и писма

-       Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.

-       Надвнесен годишен корпоративен данък за 2021 г.

-       Промени в ГДД по ЗКПО за 2021 г.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)

-       Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

 • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
 • разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

-       Данъчен амортизационен план

-       Пренасяне на данъчна загуба

-       Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти

-       Данък върху разходите

-       Други

Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Лектор: Димитър Войнов

13.00-14.00 Обедна почивка

14.00-15.30  Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 г.

 1. Удължаване срока за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 % ДДС.
 2. Изменения относно извършване на корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.
 3. Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна.
 4. Изменения и допълнения, свързани с прецизиране на разпоредбите в ЗДДС във връзка с прилагането на режим в Съюза, режим извън Съюза и режим внос.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30   5.Въвеждане в ЗДДС на:

 • Директива (ЕС) 2021/1159 по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19;
 • Директива 2019/2235 по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

      6. Други изменения и допълнения.

      7. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС.

Актуална практика по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Дискусия по поставени въпроси от участниците.

Лектор: Валентина Василева17 февруари 2022 г. (четвъртък)9.00 – 10.30 ч.  Закон за данъците върху доходите на физическите лица:

1.  Промените в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2022 г.

2.  Годишно облагане на доходите за 2021 г. Особености и казуси от практиката, свързани с годишното облагане. Ползване на данъчните облекчения за 2021 г.

3.  Предоставяне на информация в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. 4. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Нови моменти и особености при попълване на образците на декларацията.

5.  Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.

6.  Други актуални казуси и практика на НАП.

Лектор: Лорета Цветкова

12.30- 13.30 Обедна почивка

13.30-15.00  Социално осигуряване

 1. Закон за бюджета на ДОО 2022 г
 2. КСО
 3. Подзаконови нормативни актове
 4. Практически примери и въпроси
 5. практически примери и въпроси.

15.00- 15.30 Кафе пауза

15.30- 17.00   Здравно осигуряване

 1. Закон за бюджета на ДОО 2022 г
 2. КСО
 3. Подзаконови нормативни актове
 4. Практически примери и въпроси
 5. практически примери и въпроси.
 1. Закон за бюджета на НЗОК 2022 г.
 2. ЗЗО
 3. Практически примери и въпроси

Националното осигурително законодателство и координацията на системите за социална сигурност. Приложимо осигурително законодателство във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета координация на системите за социална сигурност.

Лектор: Катя Кашъмова

17.00 Закриване на семинара и раздаване на сертификати


2. Цена за участие в уебинар чрез Zoom: 260 лв. (без ДДС)

В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат (електронен) за преминато обучение.

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка


Допълнителна информация: Уебинарът ако ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Важно!!!

Достъп до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство. 

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка./

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 14.02.2022 г., или до изчерпване на местата!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат по майла.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар '


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!