Печат

Семинари ГФО 2021 г, Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2021

Уебинар в zoom.us


АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 г.

НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2021 г. В СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


15 януари 2021 г.


Лектор: Николай Драганов- главен одитор в Сметна палата

Zoom

ОНЛАЙН СЕМИНАР


ПРОГРАМА


15.01.2021 г. (петък)09.00- 09.30 ч. Вход в онлайн платформата и откриване на уебинара

09.30 – 11.00 ч.  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Предизвикателства при провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите в бюджетните организации: подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите; документиране и осчетоводяване на резултатите (липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби) – спазване на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.

2. Практически аспекти при извършването на периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута:

 • Обезценка, преоценка и амортизация;
 • Съобразяване с дадените указания от МФ за преглед за обезценка на нефинансовите активи;
 • Извършване на преглед за преоценка на вземанията, задълженията, наличната валута и материалните запаси;
 • Документиране на извършените прегледи.

3. Изисквания свързани с прекласифициране, коригиране на неправилни отчитания и признаване на дълготрайните активи. Промени в амортизационния план през 2020 г. Казуси.

4. Преглед и актуализиране на счетоводната политика.

11.00 - 11.15 ч. Почивка

11.15 - 12.30 ч.  5. Недопускане на пропуски и неправилни отчитания на стопански операции при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните организации – касови операции; бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; амортизация на нефинансови дълготрайни активи – амортизационна политика, амортизационен план; отчитане на активи по съответните; оповестявания и др.

 • Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи;
 • Актуализиране/въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“.
 • Промяна в начина на осчетоводяване на бюджетния показател “Нови задължения за разходи” при превеждане на авансови суми по сключен договор на доставчици/ изпълнители.
 • Признаване на последващите разходи за дълготрайни активи. Преглед и анализ на капиталовите разходи – указания на МФ и приложими нормативни изисквания.

Казуси. Дискусия между участниците.

12.30 – 13.30 ч. Обедна почивка

13.30 -14.45 ч.  6. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗГОТВЯНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ:

 • Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
 • Признаване на приходи от помощи и дарения.
 • Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции.
 • Начисляване на разходи за амортизации.
 • Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви.
 • Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти (ДДС № 14 от 2013 г.).
 • Деклариране на верността и пълнотата на отчетните данни, включени в ГФО на бюджетните организации за 2020 г.
 • Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2020 г.
 • Други параметри. 

7. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

15.00 - 15.15 ч. Почивка

15.15 - 16.30 ч.  8. СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАСОВИ ОТЧЕТИ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 1338 ОТ 22.12.2015 Г. НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ. баланс/годишна оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС и сметките за чуждите средства. ОБХВАТ НА ИЗИСКВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ОТЧЕТИТЕ.

9. НОВИ МОМЕНТИ в указанията на министъра на финансите относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2020 г. на бюджетните организации.

16.30 -17.00 ч Обобщение на темите и дискусия с участниците.


Лектор: Николай ДрагановТакса за участие: 168 лв. (без ДДС)


Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.


В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение.


Важно!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 13 януари 2021 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 13.01.2021 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар по ГФО''


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!