Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Уебинар в zoom.us


ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 г. НОВОТО В

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС)

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г.


20 и 21 януари 2021 г.

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС,

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП) и 

Димитър Бойчев- консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в ЦУ на НАП

ОНЛАЙН СЕМИНАР  (16 уч. ч.)

Zoom


ПРОГРАМА


20.януари.2021 г. (сряда)


9.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата и откриване на уебинара

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2020 г.:

Промени и актуални въпроси на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Данъчно облагане на 2020 г.:
1. Промените в ЗКПО за 2021 г.:
- Срок за подаване на ГДД и срок за внасяне на корпоративния данък.
- Срок за публикуване на ГФО (промяна в ЗСч.).
- Авансовите вноски.
- Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж.
- Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер.
- Преотстъпване на данък.
- Данъци върху разходите.
- Други промени.

11.00 – 11.30 ч. Почивка

11.30 – 13.00 ч. ЗКПО и Covid-19:

2. ЗКПО и Covid-19:
- Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения.
- Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране.
- Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС.
- Данъчно третиране при обезценяване на активи.
- Други.
3. Нови моменти в приключването на 2020 г.:
-
Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
- Регулиране на слабата капитализация.
- Преотстъпване на корпоративен данък.
- Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.
- Хибридни несъответствия.
- Други промени.

4. Годишно данъчно приключване на 2020 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други).
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар).
- Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
• Разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.
• Разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение).
- Пренасяне на данъчна загуба.
- Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти.
- Данък върху разходите.
- Други.
5. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО.

                                                                                                                                                        Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 – 15.30 ч. Нови моменти на осигурителното и здравното осигуряване през 2021 год. Промени от началото на годината.

1. Вноски за социално осигуряване

1.1. Минимални осигурителни прагове

1.2. Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица

- в т.ч. за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите

1.3. Максимален осигурителен доход

1.4. Размери и разпределение на вноските

1.5. Други

2. Здравноосигурителни вноски

3. Вноски за фонд “ГВРС”

15.30 - 16.00 ч. Почивка

16.00 – 17.30 ч

II. Годишно изравняване на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица, в т.ч. редица примери.а

III. Актуални въпроси и казуси от практиката през 2020 г.

                                                                                                                                                        Лектор: Димитър Бойчев


21.януари.2021 г. (четвъртък)


до 09.00 ч. Вход в онлайн платформата zoom.us

9.00 – 10.30 ч. 

Промени и актуални въпроси на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2021 г.
2. Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения и предоставяне на информация от работодателите в НАП за 2020 г. през 2021 г.
3. Други задължения свързани с годишното облагане на доходите -  издаване на документи от платеца на дохода, предоставяне на информация в НАП, предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен.

10.30 – 11.00 ч. Почивка

11.00 - 12.30 ч. 3. Актуални въпроси, свързани с попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.
4. Други актуални казуси по прилагането на закона.

                                                                                                                                                      Лектор: Лорета Цветкова

12.30 – 13.30 ч. Обедна почивка

13.30 – 15.00 ч.  Промени и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност (ДДС).

 1. Намалена ставка от 9 % ДДС за доставки на храна за вкъщи от ресторанти и заведения за хранене (в сила от 1 декември 2020 г.).
 2. Нулева ставка за внос, ВОП и доставки на територията на страната на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини, както и за медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези изделия.
 3. Специални разпоредби във връзка с данъка върху добавената стойност по отношение на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
 4. Нови правила относно ДДС облагането на дистанционните продажби на стоки в ЕС. Прагове за специалната регистрация на режима MOSS, деклариране на начислен ДДС по ставка на друга държава членка, внасяне на данъка.

15.00 – 15.30 ч. Почивка

15.30 -17.00 ч.  Промени и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност (ДДС).

5. Доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.

6. Прилагане на режима MOSS за услуги с получатели данъчно незадължени лица в ЕС.

7. Нова режим внос от трети страни на стоки с незначителна стойност до 150 Евро.

8. Доброволно прилагане на СУПТО и облекчения за лицата, които доброволно прилагат СУПТО.

                                                                                                                                                       Лектор: Калина ЗлатановаТакса за участие: 249 лв. (без вкл. ДДС)


Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.


В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение.


Важно!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторите ще ги коментират по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 17 януари 2021 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 17.01.2021 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар 20- 21.01.2021''


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!