Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Уебинар в zoom.us


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ПРЕЗ 2020 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).


15 и 16 декември 2020 г.

ОНЛАЙН СЕМИНАР

Zoom

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС и

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)
ПРОГРАМА


15.декември.2020 г. (вторник)


9.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата и откриване на уебинара

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2020 г.:

-       Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

-       Промени в регулирането на слабата капитализация

-       Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък

-       Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

-       Хибридни несъответствия

-       Други промени

11.00 – 11.30 ч. Почивка

11.30 – 13.00 ч. ЗКПО и Covid-19:

-       Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения

-       Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране

-       Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС

-       Данъчно третиране при обезценяване на активи

-       Други

Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:

 • лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
 • лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия

-       Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

-       Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

-       Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

-       Предприятия без дейност

-       Други промени

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 – 15.30 ч. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

15.30 - 16.00 ч. Почивка

16.00 – 17.30 ч. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)

-       Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

 • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
 • разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Пренасяне на данъчна загуба

-       Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти

-       Данък върху разходите

-       Други

Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Лектор: Димитър Войнов


16.декември.2020 г. (сряда)


9.00 – 10.30 ч. Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.

I. Намалена данъчна ставка 9%

 1. Стоки и услуги, за доставката на които се прилага намалената ставка от 9%.
 2. Облагане на книги и учебници.
 3. Какво влиза в обхвата на ресторантьорските и кетъринг услуги, за които е приложима намалена ставка. Изключения. Анализ на практиката на Европейския съд, свързана с обхвата на ресторантьорските услуги.
 4. Храни, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага намалената ставка. Бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули, за които се прилага намалената ставка.
 5. Изводи от Указанието на НАП от 29.06.2020 г.
 6. Доставка на обща туристическа услуга по чл.136 от закона и екскурзии, организирани от туроператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници.
 7. Доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.
 8. Облагане на авансовите плащания, документиране на доставките. Данъчно третиране на заварените случаи – платени аванси при ставка 20% и доставка на стоката/услугата при новия ред на облагане. Издаване на дебитни/кредитни известия след дата на влизане в сила на новата ставка, за доставки, осъществени до  тази дата.
 9. Въпроси на участниците.

10.30 – 11.00 ч. Почивка

11.00 - 12.30 ч. II. Актуално в ДДС облагането през 2020 г.

 1. Ново данъчно третиране на подобренията на сгради. Определение за нова сграда след извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след извършено съществено подобрение. Корекции на ползван данъчен кредит на съществените подобрения на сгради.
 2. Ново данъчно третиране на разходите по изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
 3. Нов режим „складиране на стоки до поискване“. При транспорт на стоки до друга държава членка ще е налице бъдещ ВОД, когато в рамките на 12-месечен период собствеността върху тях се прехвърли на клиента. Условия за прилагане на режима. Документиране и деклариране. Последици при неизпълнение на законовите условия.

Дискусия с участниците.

Лектор: Калина Златанова

12.30 – 13.30 ч. Обедна почивка

13.30 – 15.00 ч. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

1. Систематизиран преглед на промените, които имат отношение към облагането на доходите през 2020 г. и на промените, които ще действат от 01.01.2021 г.:

- промени в документирането на доходите;

- промени в данъчните облекчения;

- промени в сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и в сроковете за внасянето на дължимите данъци;

- други изменения и допълнения в закона.

2. Разглеждане на казуси от практиката, възникнали през 2020 г.

15.00 – 15.30 ч. Почивка

15.30 -17.00 ч. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2020 г.:

- Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения. Основни правила и представяне на някои от грешките в практиката;

- Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2020 г. Особености при попълването на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

- Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Особености при попълването на формуляра.

- Попълване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.;

4. Дискусия. Разглеждане на други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ и на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета ЦветковаТакса за участие: 249 лв. (без вкл. ДДС)


Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.


В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение.


Важно!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 12 декември 2020 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 12.12.2020 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар на 15 и 16.12.2020 г.''


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!