Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ПРЕЗ 2020 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).


20- 21 октомври 2020 г.

гр. София, хотел РАМАДА 4****

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС и

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)


Рамада хотел, снимка

Обучението ще се проведе при спазване на всички противоепидемиологични мерки и при строго спазване на санитарно- хигиенните изисквания, а именно: осигуряване на минимално разстояние между участниците от 1,5  м., както и два пъти дневно дезинфектиране на залата и местата на участниците, осигуряване на дезинфектанти за ръце и задължително използване на маски от всички!!! В случай на забрана за провеждане  на обучението заради  пандемията, то ще се проведе онлайн! 

ПРОГРАМА


20.октомври.2020 г. (вторник)


9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2020 г.:

-       Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

-       Промени в регулирането на слабата капитализация

-       Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък

-       Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

-       Хибридни несъответствия

-       Други промени

11.00 – 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч.  ЗКПО и Covid-19:

-       Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения

-       Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране

-       Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС

-       Данъчно третиране при обезценяване на активи

-       Други

Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:

 • лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
 • лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия

-       Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

-       Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

-       Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

-       Предприятия без дейност

-       Други промени

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

15.30 - 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 – 17.30 ч.  Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)

-       Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

 • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
 • разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Пренасяне на данъчна загуба

-       Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти

-       Данък върху разходите

-       Други

Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Лектор: Димитър Войнов 


21.октомври.2020 г. (сряда)


9.00 – 10.30 ч. Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.

I. Намалена данъчна ставка 9%

 1. Стоки и услуги, за доставката на които се прилага намалената ставка от 9%.
 2. Облагане на книги и учебници.
 3. Какво влиза в обхвата на ресторантьорските и кетъринг услуги, за които е приложима намалена ставка. Изключения. Анализ на практиката на Европейския съд, свързана с обхвата на ресторантьорските услуги.
 4. Храни, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага намалената ставка. Бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули, за които се прилага намалената ставка.
 5. Изводи от Указанието на НАП от 29.06.2020 г.
 6. Доставка на обща туристическа услуга по чл.136 от закона и екскурзии, организирани от туроператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници.
 7. Доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.
 8. Облагане на авансовите плащания, документиране на доставките. Данъчно третиране на заварените случаи – платени аванси при ставка 20% и доставка на стоката/услугата при новия ред на облагане. Издаване на дебитни/кредитни известия след дата на влизане в сила на новата ставка, за доставки, осъществени до  тази дата.
 9. Въпроси на участниците.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. II. Актуално в ДДС облагането през 2020 г.

 1. Ново данъчно третиране на подобренията на сгради. Определение за нова сграда след извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след извършено съществено подобрение. Корекции на ползван данъчен кредит на съществените подобрения на сгради.
 2. Ново данъчно третиране на разходите по изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
 3. Нов режим „складиране на стоки до поискване“. При транспорт на стоки до друга държава членка ще е налице бъдещ ВОД, когато в рамките на 12-месечен период собствеността върху тях се прехвърли на клиента. Условия за прилагане на режима. Документиране и деклариране. Последици при неизпълнение на законовите условия.

Дискусия с участниците.

Лектор: Калина Златанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

1. Систематизиран преглед на промените, които имат отношение към облагането на доходите през 2020 г.

2. Разглеждане на казуси от практиката, възникнали през 2020 г.

3. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2020 г.:

- Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения. Основни правила и представяне на някои от грешките в практиката;

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2020 г.:

- Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2020 г. Особености при попълването на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

- Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Особености при попълването на формуляра.

- Попълване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.;

4. Разглеждане на други интересни казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ и на въпроси, поставени от участниците в семинара. Дискусия.

Лектор: Лорета ЦветковаМясто на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта


Такса за участие: 280 лв. (без вкл. ДДС)


Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.


В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.


Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) ипостъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 18.10.2020 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • двойна стая - 100 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • единична стая- 80 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!