Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ПРОМЕНИ В

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТ 1 ЯНУАРИ 2020 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.


21 и 22 януари 2020 г.

(16 уч. часа)

гр. София, хотел РАМАДА, зала Рубин

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС, Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на НАП и Катя Кашъмова- Началник отдел "Осигурителна методология" в НАП

Рамада хотел, снимка

ПРОГРАМА

 

21.януари.2020 г. (вторник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2020 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.

Промени в ЗКПО през 2020 г.:

-       Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

-       Промени в регулирането на слабата капитализация

-       Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък

-       Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

-       Хибридни несъответствия

-       Предприятия без дейност

-       Други промени

Нови моменти в годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

-       Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:

 • Отчитане при наемателите на:
  • разходите за наем - линеен или друг метод
  • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
  • разходите по подготовката и сключването на лизингов договор (комисиони, такси и др.)
  • получените стимули от наемодателите
 • Отчитане при наемодателите на:
  • приходите от наем – линеен или друг метод
  • отдадените под наем активи
  • първоначалните разходи във връзка със сключването на лизингов договор
  • приходите от извършени услуги
  • предоставените стимули на наемателите

-       Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:

 • лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
 • лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия

-       Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

-       Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

-       Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

-       Предприятия без дейност

-       Други промени

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данък върху разходите

-       Други

Дискусия. Отговори на въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г.

 1. Нов режим „складиране на стоки до поискване“. При транспорт на стоки до друга държава членка ще е налице бъдещ ВОД, когато в рамките на 12-месечен период собствеността върху тях се прехвърли на клиента. Условия за прилагане на режима. Документиране и деклариране. Последици при неизпълнение на законовите условия.
 2. Нови документи, удостоверяващи ВОД на стоки.
 3. Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока. Коя доставка е ВОД, когато са налице няколко последователни доставки на стоки с един единствен транспорт. Място на изпълнение на доставките, основания за регистрация в друга държава членка.
 4. Ново данъчно третиране на подобренията на сгради. Определение за нова сграда след извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след извършено съществено подобрение. Корекции на ползван данъчен кредит на съществените подобрения на сгради.
 5. Ново данъчно третиране на доставките на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, за които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол. Лице задължено да начисли данъка. Данъчно събитие на доставката, документиране и деклариране.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. 6.Ново данъчно третиране на разходите по изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.

7. Ново основание за регистрация при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Определение за сродна дейност, лица действащи съгласувано. Сумиране на обороти.

8. Ново основание за регистрация при ВОП на стоки.

9. Ново основание за регистрация на лица, установени извън територията на страната.

10. Липса на задължение за издаване на касова бележка от фискално устройство при извършване на неприсъствено плащане. Определение за неприсъствено плащане. Документиране на продажбата.

Лектор: Калина Златанова

 

22.януари.2020 г. (сряда)


9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗДДФЛ, действащи от 1 януари 2020 г.:

1. Изменения и допълнения в закона, които са в сила от 01.01.2020 г. Преглед на промените в ЗДДФЛ, които за първи път се прилагат при годишното облагане на доходите за 2019 г.

2. Задължения на работодателите при годишното приключване на 2019 г.:

- определяне на годишна данъчна основа, прилагане на данъчните облекчения на годишна база и преизчисляване на дължимия данък;

- предоставяне на служебни бележки за изплатени доходи – нови моменти и образци;

- подаване на нов вид справка – Справка за изплатени доходи по трудови правоотношения в НАП. Срокове за подаване и специфики при попълването на справката. Правила за извършването на корекции;

- предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица за целите на автоматичния обмен – нови моменти.

11.00 – 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 - 13.00 ч. 3. Задълженията на предприятията при изплащането на доходи по извънтрудови правоотношения, наеми и други доходи, подлежащи на годишно облагане и деклариране:

- предоставяне на документи за изплатен доход и удържан авансово данък;

- попълване и подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2019 г. – нов ред за подаване; специфики при попълването на новия образец и нови правила за извършването на корекции в справката;

- предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки.

4. Промените в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. Особености и нови правила при декларирането на доходите.

5. Разглеждане на други актуални казуси по прилагането на закона. Дискусия.

Лектор: Лорета Цветкова

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 год.

Закон за бюджета на ДОО 2020

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Закон за бюджета на НЗОК 2020

Актуални проблеми и казуси, свързани с прилагането на осигурителното законодателство през 2020 г. от практиката на НАП.

Дискусия. Отговори на въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Катя КашъмоваМясто на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Такса за участие: 280 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 17.01.2020 г., или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • двойна стая- 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата и лекторите при непредвидени обстоятелства!!!