Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ГФО 2020 г.- Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2019


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 г.

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО- СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

 

19 ноември 2019 г.

гр. София, хотел РАМАДА 4****, зала Рубин

 

Рамада хотел, снимка

 

Лектор: Теодора Бакърджиеваексперт в публичния сектор

 

ПРОГРАМА

 

19.11.2019 г. (вторник)


до 10.00 ч. Регистрация на участниците

10.00 – 11.30 ч. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации – практически аспекти при прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби.

1.2. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута:

?  Разграничаване на понятията – обезценка, преоценка и амортизация;

?  Прилагане на дадените указания за нов срок за преглед за обезценка на нефинансовите активи, определен от МФ;

?  Преглед за преоценка на вземанията, задълженията, наличната валута и материалните запаси;

?  Документиране на извършените прегледи.

1.3. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – примери.

1.4. Преглед и актуализиране на счетоводната политика.

11.30 - 12.00 ч. Кафе- пауза

12.00 - 13.30 ч. 2. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация – бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; амортизация на нефинансови дълготрайни активи – амортизационна политика, амортизационен план; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група "ДСД"; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.

2.1. Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи;

2.2. Промени в амортизационния план през 2019 г. при наличие на събития по   т. 6.5 от СС 4 Отчитане на амортизации- основен ремонт, подобрения, модернизация, реконструкция, обезценка, преоценка, промяна на срока на годност, промяна на метода на амортизация, промяна на остатъчната стойност. Пример за промяна в амортизационния план. Извод и заключение.

2.3. Актуализиране/въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“.

2.4. Промяна в начина на осчетоводяване на бюджетния показател “Нови задължения за разходи” при превеждане на авансови суми по сключен договор на доставчици/ изпълнители.

Изискване на Закона за данък върху добавената стойност. Указания на МФ – БЮ- 4 от 23.08.2018 г.и ДДС № 08 от 21.12.2018 г. Възможни подходи при разходи за командировки и аванси на подотчетни лица. Съставяне на счетоводни статии.

2.5. Признаване на последващите разходи за дълготрайни активи. Преглед и анализ на капиталовите разходи – указания на Министерството и приложими нормативни изисквания.

13.30 – 14.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.30 -16.00 ч. 3. Достоверно представяне на информация в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС и сметките за чуждите средства, приложение:

 • Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
 • Признаване на приходи от помощи и дарения.
 • Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
 • Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
 • Начисляване на разходи за амортизации.
 • Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
 • Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти (ДДС № 14 от 2013 г.).
 • Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
 • Начисляване на приписани приходи и разходи
 • Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
 • Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
 • Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
 • Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
 • Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
 • Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
 • Деклариране на верността и пълнотата на отчетните данни, включени в ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
 • Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
 • Други.

4. Годишно приключване на счетоводните сметки: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

5. Съдържание на ГФО съгласно Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите. Обхват на подлежащата за представяне информация – отчети Б-3; СЕС-3-КСФ; СЕС-3-РА; СЕС-3-ДЕС; СЕС-3-ДМП; Б-3 с код 33; отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства (отчета по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.); оборотни ведомости и друга информация, изготвени по определен от МФ макет; отчет за салдата (наличностите) по банкови сметки; допълнителна отчетна информация.

6. Преглед на указанията на министъра на финансите относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2019 г., както и публикуване на годишните финансови отчети на бюджетните организации.

16.00 -16.30 ч Обобщение на темите и дискусия с участниците.


Лектор: Теодора Бакърджиева

 


Такса за участие: 178 лв. (без ДДС)


Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, обяд, 2 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


В хотел София РАМАДА ****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • двойна стая - 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!