Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г. ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).


23- 24 октомври 2019 г.

гр. София, хотел РАМАДА 4****

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС и

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)


Рамада хотел, снимка

ПРОГРАМА

 

23.октомври.2019 г. (сряда)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2019 г.:

-       Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:

 • Отчитане при наемателите на:
  • разходите за наем - линеен или друг метод
  • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
  • разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
  • получените стимули от наемодателите
  • Отчитане при наемодателите на:
   • приходите от наем – линеен или друг метод
   • отдадените под наем активи
   • първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
   • приходите от извършени услуги
   • предоставените стимули на наемателите

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:

 • лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
 • лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия

-       Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

-       Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

-       Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

-       Предприятия без дейност

-       Други промени

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

15.30 - 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 – 17.30 ч. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. (продължение):

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

-       Други

 

 

24.октомври.2019 г. (четвъртък)


9.00 – 10.30 ч. Нови моменти, свързани с регистрацията по ЗДДС.

Актуална данъчна практика при неподаване на заявление за регистрация в срок.

Актуална данъчна практика при неправилно данъчно третиране на доставките в контекста на правото на данъчен кредит на поучателя.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. Годишни (декемврийски) корекции на данъчен кредит – прилагане на чл.73, чл.79а и чл.79б от ЗДДС.

Актуална данъчна практика, свързана с облагането на личното ползване на фирмени активи.

Дискусия с участниците.

Лектор: Калина Златанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Систематизиран преглед на новите моменти в облагането на физическите лица, действащи от 1 януари 2019 г. и разглеждане на най- често поставяните въпроси в практиката по прилагането им.

Актуален преглед на задълженията, които имат работодателите за изплатени през 2019 г. доходи по трудови правоотношения:

- определяне на годишна данъчна основа, прилагане на данъчните облекчения на годишна база и преизчисляване на дължимия данък;

- предоставяне на служебни бележки за изплатени доходи;

- подаване на справка за изплатени доходи по трудови правоотношения в НАП;

- предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица;

- разглеждане на интересни казуси, свързани с облагането на доходите от трудови правоотношения;

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Актуален преглед на задълженията за изплатени през 2019 г. доходи по извънтрудови правоотношения, наем и др.

Новите моменти при издаването на служебни бележки, както и при попълване и подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2019 г. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки.

Особености и нови правила при декларирането на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г.

Разглеждане на други интересни казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ и на въпроси, поставени от участниците в семинара. Дискусия.

Лектор: Лорета ЦветковаМясто на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Такса за участие: 280 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) ипостъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 18.10.2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • двойна стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • единична стая- 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!