Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари сфук 2018 г.- СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 2018

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.

ОТЧЕТНОСТ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ (от ЕС и по други международни програми и споразумения)- ОБЩИНИ И РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ОТ ПО- НИСКА СТЕПЕН

 

26 април 2018 г.

гр. София, хотел Рамада 4****

 

Рамада хотел, снимка

 

Лектор: Теодора Бакърджиева- експерт в публичния сектор

 

ПРОГРАМА

 

26.04.20178 г. (четвъртък)


Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч. 1. Нови моменти в отчетността на бюджетните организации, в сила от 01.01.2018 г. – инвентаризация, преглед за обезценка, след въвеждане на амортизации на нефинансови дълготрайни активи и др.

2. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация – бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; амортизация на нефинансови дълготрайни активи – амортизационна политика, амортизационен план; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група "ДСД"; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.

2.1. Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи;

2.2. Разбиране за събития или на новопостъпила информация, водещи до промени в някой от параметрите в амортизационния план, в резултат на което се очаква съществена промяна на разхода за амортизации (включително и промяна на очаквания срок на годност) или неговото разпределение по години - примери.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 - 13.00 ч.  3. Преглед на СФУК – актуализации, допълнения, примерни стъпки и макети на документи. Добри практики.

3.1. Осъществяване на управленската отговорност, в т.ч. в организациите, разпоредители с бюджет от втора и по- ниска степен

3.2. Същност, цел и обхват на СФУК.

3.3. Изисквания, подходи, критерии при въвеждане и актуализиране на елементите на СФУК:

3.3.1 Контролна среда – утвърждаване на вътрешни актове, примери, модели;

3.3.2 Управление на риска – идентифициране, оценка и реакция на риска, изготвяне на риск-регистър, мониторинг на управлението на риска. Създаване и поддържане на риск-регистър в бюджетната организация; примерна стратегия за управление на риска - модел за оценката на риска;

3.3.3 Контролни дейности - елементи, предварителен контрол,практики;

3.3.4 Информация и комуникация – елементи; подходящи политики и практики;

3.3.5 Мониторинг - елементи; подходящи политики и практики.

4. Разбиране за изискванията, свързани със спазване на бюджетната дисциплина

4.1. Отговорност, регламентирана в Закон за публичните финанси

4.2. Указания на министъра на финансите:

4.2.1. спазване на сроковете;

4.2.2. представяне на пълна и вярна информация, съответстваща на съответните източници;

4.2.3. представяне на декларация за идентичност на данните.

13.00 - 14.00 ч. - Обяд в ресторанта на хотела

14.00 -15.30 ч. 5. Отчетност на средствата по донорски програми (от европейския съюз и по други международни програми и споразумения) от бенефициенти - общини и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, бюджетни организации:

5.1. Отчитане на стопанските операции при одобрен проект:

5.1.1. начисляване на разходи, придобиване на активи и свързани с тях задължения към доставчици и контрагенти;

5.1.2. извършване на плащания за сметка на бюджета (авансово финансиране на разходи) – трансфер или общините могат да ползват временен безлихвен заем, в случаите по чл. 104, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗПФ;

5.1.3. възстановяване на авнасовото финансиране на разходите – получаване на финансиране от съответния донор/администратор на проекта:

-   до размера на авансовото финансиране;

-   когато полученото финансиране от донора/администратора превишава извършеното до момента авансово финансиране от бюджета на бенефициента;

5.1.4. отчитане на операциите, свързани с отпускането на аванси на бенефициенти за сметка на средства по донорски програми;

5.1.5. отчитане на непризнати разходи (при разходи, платени от отпуснатия аванс по проекта; при междинното/окончателно плащане;) неусвоените средства от предоставените трансфери;

5.1.6. отнасяне от бюджетната организация-бенефициент на частта от аванса, съответстваща на непризнатите разходи, като задължение за възстановяване на средства по донорски програми;

5.1.7. възстановяване на непризнатите/неусвоените разходи на администратора на проекта;

5.1.8. прехвърляне на разчетите за ДДС (възстановим) по проекти, отчетени в СЕС към бюджета;

5.1.9. прехвърляне на придобитите активи с европейско финансиране от отчетна група „СЕС” към отчетна група „Бюджет”; от отчетна група „СЕС” към други бюджетни организации, в съответствие с дадените указания от МФ.

5.2. Отчитане на стопанските операции преди да е одобрен проект:

5.2.1. прекласифициране на отчетените касови разходи като трансфер от отчетна група „Бюджет“ към отчетна група „СЕС“;

5.2.2. прехвърляне на отчетените на начислена основа разходи и придобиване на активи от отчетна група „Бюджет“ към отчетна група „СЕС“;

5.2.3. прехвърляне на отразените суми по подгрупи 980 и 986, както и наличните ангажименти по сметка 9200;

5.2.4. прехвърляне на начислени суми по сметки за вземания и задължения;

5.2.5. обхват на разходите/придобитите активи, подлежащи на прехвърляне от отчетна група „Бюджет“ към отчетна група „СЕС“ при одобряване на проекта.

6. Обособяване на сметки за отчитане на вземания/задължения за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви - прилагане на подгрупи 438 „Вземания за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви” и 439 „Задължения за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви“ от СБО – примери.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. 7. Отчитане на подлежащите на превеждане от бюджетни организации суми към бюджетни организации, администриращи донорски средства (от Европейския съюз и по други международни програми и споразумения), представляващи възстановяване на неусвоени суми или санкции (финансови корекции)

8. Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по сметките от подгрупа 994 Статистика за финансиране на разходи за сметка на бенефициенти, Европейския съюз и други донори”.

Лектор: Теодора Бакърджиева

 


Такса за участие: 159 лв. (без ДДС)


Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, обяд, 2 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 23.04.2017 г., или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В хотел Рамада  София****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • единична стая - 78 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • двойна стая- 98 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!