Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2018- Закона за обществените поръчки- семинар грешки при закона за обществени поръчки 2018, ЗОП 2018- практика, грешки и нарушения, нов ЗОП

 

ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

НАРУШЕНИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СПОРЕД ПРАКТИКАТА НА КЗК И ВАС.

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗОП И ППЗОП, УСТАНОВЕНИ ПРИ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ.

 

06 и 07 февруари 2018 г.

 

гр. София, хотел РАМАДА СОФИЯ 4****

Рамада хотел, снимка

Лектори: Мариана Кацарова- юрист, експерт Обществени поръчки, Весела Андонова- юрист, експерт Обществени поръчки и член на Комисията за защита на конкуренцията (2003- 2016) и Димитър Добрилов- юрист, експерт Обществени поръчки

 

ПРОГРАМА

 

06.02.2018 г. (вторник)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Добри и лоши практики на възложителите при прогнозиране и планиране на обществените поръчки:

 • планиране на периодично повтарящи се доставки и услуги;
 • планиране на поръчки за услуги по Приложение № 2 към ЗОП;
 • прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП;
 • съставяне на График за възлагане на обществени поръчки;
 • списък с дейности, подлежащи на директно възлагане.

Добри и лоши практики на възложителите при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява:

 • определяне и удължаване на срокове;
 • разяснения и изменения на условията на поръчката;
 • окомплектоване на офертите;
 • подход за работа на комисията.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Добри и лоши практики на възложителите в залагане на условия на обществените поръчки:

Определяне на срокове:

 • срок за подаване на оферти;
 • срок на валидност на офертите.

Опции:

 • същност и оповестяване;
 • прилагане на опциите.

Обособяване на позиции:

 • формулиране на мотиви за липса на позиции;
 • дефиниране предмета на обособените позиции;
 • избор на начин за подаване на оферти;
 • ограничаване броя на договорите с един изпълнител.

Избор на обстоятелства за личното състояние на участниците:

 • прилагане на основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП;
 • подбор на основания по чл. 55, ал.1 от ЗОП.

Критерии за подбор на участниците:

 • ограничения при залагане на критерии за подбор;
 • начин за доказване на съответствие;

Лектор: Мариана Кацарова


13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела


14.00-15.30 Добри и лоши практики на възложителите при залагане на условия в на обществените поръчки:

Критерии за възлагане на обществени поръчки:

 • използване на показатели за оценка на офертите;
 • формулиране на методика за оценка;
 • избор на ред за разглеждане на офертите.

Гаранции за изпълнение:

 • избор на вид и размер на гаранцията;
 • оповестяване;
 • изисквания към формите на гаранциите;
 • възстановяване.

Образци на документи:

 • заявление за участие;
 • ЕЕДОП;
 • техническо и ценово предложение.

Проект на договор за обществена поръчка:

 • използване на стандартизирани образци на договори и договорни клаузи;
 • срок на договорите;

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Добри и лоши практики при работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП:

 • определяне състава на комисията;
 • допускане на кандидати/участници;
 • разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване на разяснения, писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП;
 • документиране работата на комисията – протоколи и доклад.

Добри и лоши практики при сключване и изпълнение на договор за обществена поръчка:

 • съставяне на окончателен договор;
 • събиране на документи за сключване на договор;
 • контрол по изпълнение на договора.

Лектор: Мариана Кацарова

 

07.02.2018 г. (сряда)

 

 

09.00 – 10.30 ч. Практика на КЗК при обжалване на отстраняване на кандидати или участници от процедурата, поради наличие на основания за задължително или незадължително отстраняване, съгласно чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. Първи решения на КЗК по повод обжалване на прилагането на новите основания за отстраняване от страна на възложителите. Практическа приложимост на мерките за надеждност при различните основания за отстраняване. Хипотези. Решения на ВАС по представените случаи.

Практика на КЗК по обжалване на критериите за подбор в решенията за откриване на възложителите. Незаконосъобразни критерии за подбор.  Грешки при формулиране на изискванията за финансово и икономическо състояние, годност да се упражнява определена професионална дейност и технически и квалификационни способности на кандидатите или участниците.

Практика на КЗК по обжалване на предвидените от възложителя документи, за доказване на критериите за подбор и моментa на доказването им.

Практика на КЗК във връзка с изискването за съответствие на стоките или кандидатите или участниците с определени стандарти за качество. Специфични моменти при определянето на точния вид сертификат. Решения на ВАС по представените случаи.

Подход на КЗК при обжалване на изпълнението на критериите за подбор от обединение, с ресурси на трети лица или подизпълнители. Мястото на външните експерти. Спорни позиции.

10.30 - 11.00 чКафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Практика на КЗК по обжалване на незаконосъобразни критерии за възлагане в решенията за откриване на възложителите. Незаконосъобразни методики за оценка.

Практика на КЗК във връзка с обжалване на решението за класиране. Незаконосъобразно допускане, респ. отстраняване на кандидат или участник.

Грешки при попълване на ЕЕДОП.

Необичайно благоприятни оферти и новости в практиката на КЗК при обжалване на  отхвърляне, респ. приемане на писмени обосновки.

Незаконосъобразно прилагане на методиката за оценка. Липса на мотиви.

Други съществени процесуални нарушения в работата на комисията, които не водят до прекратяване на процедурата.  Решения на ВАС по представените случаи.

Лектор: Весела Андонова


12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела


13.30 – 15.00 ч. Административни нарушения по ЗОП и ППЗОП – практика на контролните органи.

Административни нарушения по новия ЗОП.

Сравнителен анализ между съставите на нарушенията по ЗОП (отм.) и ЗОП (в сила от 15.04.2016 год.). Акцент върху основните нарушения, допускани от възложителите. Практика на контролните органи и съдилищата.

Административни нарушения при изготвяне на документацията, избор на ред за възлагане съобразно прогнозната стойност и разделяне на обществените поръчки. Коментар на нарушенията и представяне на практиката на контролните органи.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Основни нарушения на ППЗОП, допускани от възложителите и останалите лица.

Анализ на съставите на нарушенията по ППЗОП (отм.). Акцент върху основните нарушения, допускани от възложителите.

Практика на контролните органи и съдилищата.

Лектор: Димитър Добрилов


17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 


Такса за участие: 279 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара и Автогара, виж карта.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 01.02.2018 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 78 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • двойна стая- 98 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255, 0898 994 255 и 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!