Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2016 г. (Счетоводство 2016- промени в Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО и Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ през 2016 г.)

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРОБЛЕМИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).

23 и 24 ноември 2016 г.

София, хотел РАМАДА 4****, зала Европа

Лектори: Димитър Войнов- главен експерт в Национална агенция по приходите, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС и Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)

 

ПРОГРАМА

 

23.ноември.2016 г. (сряда)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. НОВ ДАНЪК в ЗКПО през 2016 год. Годишно данъчно приключване на 2016 г.

Нови промени в ЗКПО през 2016 г.:

-       Отмяна на данъка върху разходите за експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност

-       Въвеждане на данък върху разходите при лично ползване на фирмени активи от работници, служители, управители и др.

 • превозни средства
 • недвижими имоти
 • други активи

-       Специфики на новия данък:

 • избор на облагане
 • данъчно задължени лица
 • разходи, подлежащи на облагане
 • данъчна основа
 • документална обоснованост
 • срок за деклариране и внасяне
 • влизане в сила на промените – задна дата (1 януари 2016 г.)
 • данъчно облагане през 2016 г.

-  други

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Други промени в ЗКПО през 2016 г.

-  продажба на ДЦК на регулиран пазар

-  получаване на суми, признати за данъчни цели при разпределящото лице

-  деклариране на данък при прекратяване

-  други

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. НОВ Закон за счетоводството. Промени в следните области:

-  категории предприятия и групи

-  финансови отчети

-  счетоводни стандарти

-  независим финансов одит

-  публикуване

-  доклади

-  други

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

-       Данъци върху разходите

Дискусия по въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Димитър Войнов

 

 

24.ноември.2016 г. (четвъртък)


9.00 – 10.30 ч. Промени в ДДС облагането през 2016 г.

1. Особености, свързани с облагането на предоставянето за безвъзмездно ползване на фирмени активи за лични нужди на собствениците, съдружниците, работниците и служителите:

1.1. Разграничение между безвъзмездно и възмездно ползване за лични нужди;

1.2. Кога личното ползване на фирмени активи подлежи на облагане и кога е предмет на освободена доставка;

1.3. Данъчно събитие и данъчна основа на безвъзмездните доставки на стоки/услуги, свързани с лично ползване;

1.4. Документиране и начисляване на данъка за личното ползване;

1.5. Данъчно третиране на личното ползване за целите на прякото облагане – ЗКПО и ЗДДФЛ.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. 2. Намаляване на глобите/санкциите при неначисляване на ДДС.

3. Промяна в режима на доставките.

4. Коментар на евентуални промени в правилника за прилагане на закона.

5. Актуални въпроси и проблеми, свързани с ДДС облагането, административна и съдебна практика.

Лектор: Калина Златанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 1. Представяне на последните промени в ЗДДФЛ и разглеждане на актуални казуси по прилагането им. Новите моменти в необлагаемите доходи, авансовото и годишното облагане на физическите лица.
 2. Специфики при облагането на непаричните доходи. Казуси от практиката.
 3. Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения. Данъчни облекчения за доходи, придобити през 2016 г. и особености при прилагането им чрез работодателя и с подаване на годишната данъчна декларация;

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Годишни задължения за платците и за получателите на доходи през 2016 г. и коментар по свързаните с тях въпроси:

 • Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • Подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица за 2016 г.;
 • Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. Коментар по новите моменти във формуляра.
 1. Дискусия. Разглеждане на други интересни казуси по прилагането на закона, както и на въпроси предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

Лектор: Лорета ЦветковаМясто на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта.

 

Такса за участие: 260 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) ипостъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 18.11.2016 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048 , 0888 994 255 , 0877 994 255, 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!