Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл
ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 г. НОВ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 2016 г.Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2015 г. (Счетоводство 2016- промени в Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО и Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ)

ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 г.

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 г. НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 2016 г.


17 и 18 февруари 2016 г.

София, хотел РАМАДА (Принцес) 4****

Лектори: Димитър Войнов- главен експерт в Национална агенция по приходите (НАП), Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС, Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)

 

ПРОГРАМА


17.февруари.2016 г. (сряда)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 1 януари 2016 год.:

-  продажба на ДЦК на регулиран пазар

-  получаване на суми, признати за данъчни цели при разпределящото лице

-  преотстъпване на корпоративен данък

-  други

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Годишно данъчно приключване на 2015 г.:

Данъчни постоянни разлики:

Разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи.

Данъчни временни разлики:

Преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики;

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:

Сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС.

Данъчен амортизационен план (ДАП):

Завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение).

Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки.

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.

Данъчно третиране на дивиденти.

Данъчно третиране при преобразуване на дружества:

Вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции.

Данъци върху разходите:

-  социални разходи

-  представителни разходи

-  разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Лектор: Димитър Войнов

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Нов Закон за счетоводството в сила от 1 януари 2016 г.

Дискусия по въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Димитър Войнов

 

18.февруари.2016 г. (четвъртък)

 

 

9.00 – 10.30 ч. Промените по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2016 год.

Особености, свързани с облагането на предоставянето за безвъзмездно ползване на фирмени активи за лични нужди на собствениците, съдружниците, работниците и служителите:

1.1. Разграничение между безвъзмездно и възмездно ползване за лични нужди;

1.2. Кога личното ползване на фирмени активи подлежи на облагане и кога е предмет на освободена доставка;

1.3. Данъчно събитие и данъчна основа на безвъзмездните доставки на стоки/услуги, свързани с лично ползване;

1.4. Документиране и начисляване на данъка за личното ползване;

1.5. Данъчно третиране на личното ползване за целите на прякото облагане – ЗКПО и ЗДДФЛ.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 -12.30 ч. Промени в ДДС облагането през 2016 г.:

Намаляване на глобите/санкциите при неначисляване на ДДС.

Промяна в режима на доставките.

Коментар на евентуални промени в правилника за прилагане на закона.

Актуални въпроси и проблеми, свързани с ДДС облагането, административна и съдебна практика.

Дискусия по въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Калина Златанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01 януари 2016 год.

I. Актуални въпроси, свързани с облагането на физическите лица през 2016 г.:

1. Систематизирано представяне на измененията и допълненията в ЗДДФЛ, които са в сила от 1 януари 2016 г.

2. Задължение за авансово облагане на физическите лица от предприятията: доходи, които през 2016 г. подлежат на облагане с авансов данък; определяне и удържане на авансовия данък; срокове за внасяне и деклариране на дължимия данък. Документиране на изплатените доходи и на авансово удържания данък.

3. Доходи на местни и чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък. Специфики при определянето и удържането на окончателния данък. Разглеждане на казуси от практиката и на някои от най-често допусканите грешки. Срокове за внасяне и деклариране на дължимия данък.

4. Промените в образеца на декларация за дължимите данъци, която ще се подава за 2016 г.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. II. Задължения, свързани с годишното облагане и декларирането на доходите, придобити от физическите лица през 2015 г.:

1. Актуални въпроси, свързани с данъчните облекчения по ЗДДФЛ. Видове облекчения и процедури за прилагането им. Казуси от практиката.

2. Задължения на работодателите и на предприятията – платци на доходи за подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на Европейския съюз;

3. Задължение за попълване и подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица през 2015 г. Разглеждане на казуси от практиката.

4. Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015г.

Какви са промените в образците, които ще се подават за 2015 г.? Особености при попълването, подаването и коригирането на годишната данъчна декларация.

5. Дискусия по въпроси, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

Лектор: Лорета Цветкова

 

 

 

Такса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел Рамада /Принцес/ София****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара и Авторагара

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 12.02.2016 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В  Рамада Принцес София****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!