Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2014 г. (Счетоводство 2015- промени в Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО и Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ  и Кодекс за социално осигуряване КСО през 2015 г.)

ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО от 1 ЯНУАРИ 2015 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 г.


София, хотел Принцес  4****-  27- 28.01.2015 г.


Местата за семинара са запълнени!

Следваща дата 17- 18 февруари 2015 г.!!!

Лектори: Димитър Войнов- главен експерт в Национална агенция по приходите (НАП), Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС, Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)  и  Даниела Асенова- главен директор на главна дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ в Централно управление на Националния осигурителен институт (НОИ)

 

ПРОГРАМА

27.януари.2015 г. (вторник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Новите моменти при годишното облагане за 2014 г.

 

 • Как се попълва и подава новият образец на годишна данъчна декларация?
 • Актуални въпроси, свързани с данъчните облекчения;
 • Особености при попълването и подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за ІV-то тримесечие на 2014 г.
 • Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави членки на ЕС за доходи, изплатени на чуждестранни физически лица през 2014 год.;
 • Попълване и  подаване на Справка за изплатени доходи през 2014 г.

 

11.00 – 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 -13.00 ч. Изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които са в сила от 01 януари 2015 год.

Други актуални казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.

Дискусия.

Лектор: Лорета Цветкова

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Промените от 1 януари 2015 г. в Кодекса за социално осигуряване и наредбите, свързани с държавното обществено осигуряване.

Осигурителни вноски - ред и срокове за внасянето на вноските за ДОО, ДЗПО и здравното осигуряване.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 – 17.30 ч. Електронен регистър на болничните листове:

 • Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им;
 • Промените в Наредбата за медицинската експертиза, свързани с издаването на болничните листове и на данните от тях по електронен път;
 • Измененията и допълненията в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Срокове за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане.

Подаване на данните за осигурителен стаж и доход.

Дискусия.

Лектор: Даниела Асенова

 

28.януари.2015 г. (сряда)

 

9.00 – 10.30 ч. Промените по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 1 януари 2015 год. Практически въпроси и проблеми, свързани с прилагането на ЗДДС през 2015 г.

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Промени през 2015 г. свързани с доставките на услуги по електронен път, услуги по разпространение на радио и телевизия и телекомуникационни услуги за клиенти данъчно незадължени лица

 • Промени по отношение на мястото на изпълнение на доставките на услуги по електронен път, услуги по разпространение на радио и телевизия и телекомуникационни услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица.
 • Условия и ред за регистрация на т.нар. „Едно гише”.
 • Задължение на доставчиците, регистрирани по специалния ред на „Едно гише”.
 • Критерии за удостоверяване на установеността на получателя – данъчно незадължено лице.
 • Данъчно третиране на доставките, приложима данъчна ставка (българска 20% или съответната ставка в друга държава членка).
 • Документиране на доставките, справки-декларации, регистри.
 • Задължения и срокове за деклариране и внасяне на дължимия данък.
 • Нарушения и санкции.
 • Дискусия по актуални въпроси и проблеми, свързани с прилагането на ЗДДС. Коментар на решения на СЕО, ВАС и актуални указания на НАП.

Дискусия.

Лектор: Калина Златанова                               

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в сила от 1 януари 2015 год.

Промени в годишната данъчна декларация по ЗКПО за 2014 г.

Нови моменти в данъчното приключване на 2014 г:

 • § обезценяване на вземания
 • § облагане на задължения
 • § неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината
 • § данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии
 • § други промени

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2014 г:

Данъчни постоянни разлики:

 • § разходи, несвързани с дейността; скрито разпределение на печалба; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи

Данъчни временни разлики:

 • § преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:

 • § сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС

Данъчен амортизационен план (ДАП):

 • § завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)

Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

Лектор: Димитър Войнов

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Въпроси от практиката по ЗКПО:

Данъчно третиране на дивиденти

Данъчно третиране при преобразуване на дружества:

 • § вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции

Облагане на световния доход на местни юридически лица и прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане:

 • § данъчен кредит
 • § освобождаване с прогресия

Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица:

 • § сделки с финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др.
 • § възстановяване на данък при източника

Данъци върху разходите:

 • § социални разходи
 • § представителни разходи
 • § разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Промени в ЗКПО през 2015 г.

 • § преотстъпване на корпоративен данък
 • § освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения
 • § други

Дискусия.

Лектор: Димитър Войнов


 

Такса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел Рамада Принцес София****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 24.01.2015 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В  Рамада Принцес София****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!