Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2014 г. (Счетоводство 2015- промени в Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО и Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ през 2014 г.)

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРОБЛЕМИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).


Нова дата на семинара 25- 26 ноември 2014 г.!!!


София, хотел Принцес  4****-  21- 22.10.2014 г.

Лектори: Димитър Войнов- главен експерт в Национална агенция по приходите, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС и Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)

ПРОГРАМА

21.октомври.2014 г. (вторник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Годишно данъчно приключване на 2014 г.

Авансови вноски до края на 2014 г. Внасяне, коригиране и деклариране.

Подготовка за годишно данъчно приключване на 2014 г:

Нови моменти в данъчното приключване на 2014 г:

 • § обезценяване на вземания;
 • § облагане на задължения;
 • § неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината;
 • § данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии;
 • § други промени.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Данъчни постоянни разлики:

 • § разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи.

Данъчни временни разлики:

 • § преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики;

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:

 • § сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС.

Лектор: Димитър Войнов                               

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Данъчен амортизационен план (ДАП):

 • § завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение).

Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

Данъчно третиране на дивиденти

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Данъчно третиране при преобразуване на дружества:

 • § вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции.

Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица:

 • § сделки с финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др.;
 • § възстановяване на данък при източника.

Данъци върху разходите:

 • § социални разходи;
 • § представителни разходи;
 • § разходи, свързани с експлоатация на превозни средства.

Лектор: Димитър Войнов

 

 

22.октомври.2014 г. (сряда)

9.00 – 10.30 ч.  Практически въпроси и проблеми, свързани с прилагането на ЗДДС през 2014 г.:

Проблеми свързани с данъчното третиране на лизинговите договори до края на 2013 г. Коментар на указание на Изпълнителния директор на НАП.

Промени, свързани с договорите за лизинг през 2014 г. Данъчни последици от това от гледна точка на правото на приспадане на данъчен кредит за леките автомобили.  Данъчни последици за лизингодателите.

Коментар на последното указание на НАП по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили.

Проблеми свързани с данъчното третиране на бартерните сделки през 2013 г. Практика на Европейския съд и ВАС по проблема.

Промени свързани с бартерните сделки през 2014 г.

Промени свързани с данъчната основа на безвъзмездното извършване на подобрение на нает или предоставен за ползване актив през 2013 г.

Промени в данъчната основа на безвъзмездните подобрения през 2014 г.

Промени свързани с данъчната основа на доставките на стоки/услуги, налични към датата на дерегистрация по закона.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 -12.30 ч. Промени, свързани с услугите оказвани по повод на внос на стоки от трети страни. Нова нулева данъчна ставка. Условия за удостоверяване на тази нулева ставка.

Промяна в срока за упражняване на данъчен креди за наличните към датата на регистрация стоки/услуги.

Промени свързани с доставките на зърнени и технически култури. Режим на обратно начисляване за тези стоки. Начисляване на данъка, документиране и отразяване на документите в отчетните регистри. Съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данък за земеделските производители.

Лектор: Калина Златанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч.  Актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ за 2014 г.

 • Особености при облагането на доходите от трудови правооношения; друга стопанска дейност и наем.
 • Деклариране на дължимите данъци
 • Други доходи подлежащи на годишно облагане и деклариране.
 • Документиране на доходите. Идаване на служебни бележки за изплатените доходи на физически лица през 2014 г.
 • Данъчни облекчения.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Подаване на информация в НАП за изплатени доходи през 2014 г.

 • Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави членки на ЕС за доходи, изплатени на чуждестранни физически лица;
 • Попълване и  подаване на Справка за изплатени доходи през 2014 г.

Годишна данъчна декларация за 2014 г.

Дискусия.

Лектор: Лорета ЦветковаМясто на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Такса за участие: 260 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване, нормативна уредба на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 16.10.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

За повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!