Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

КАК ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Програма

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Елементи на понятието „обществена поръчка”. Начини за възлагане на обществени поръчки – кратко представяне на различните режими.

 

Откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки – решение, обявление, документация за участие.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Изисквания на възложителите към участниците в процедурите и техните оферти:

  • критерии за подбор на участниците и документи за доказване на съответствие с изискванията;
  • технически спецификации;
  • проект на договор за обществена поръчка.

 

Гаранции – видове, размери и форма. Обособени позиции.

 

Критерии за оценка на офертите и допустими показатели за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта”, методики за оценка на офертите.

 

Срокове при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

 

Искане на разяснения по документацията за участие.

13.15-14.00 Обяд

14.00-15.30 Общи условия за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки – изискванията на чл. 47 от ЗОП. Участие на обединения. Ползване на подизпълнители.

 

Подготовка и комплектоване на офертите. Срокове и правила за подаване на офертите.

 

Работа на комисията за провеждане на процедурата – етапи и правомощия. Право на участниците за присъствие на определени действия на комисията. Отстраняване на участници. Протоколи на комисията и достъп до тях. Решение на възложителя за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Договор за обществена поръчка – съдържание, срокове, необходими документи и гаранции. Изменение на договора – основания.

 

Право на обжалване на актовете на възложителите във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки – органи, срокове и последици.

17.00-18.00 Дискусии и консултации

Семинарът е насочен към фирми, които имат опит или проявяват интерес за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Темите имат за цел да представят стъпките в процеса по възлагане, основните изисквания, на които трябва да отговарят участниците в процедурите, начина за подготовка на офертите им и допустимите средства за защита срещу актовете на възложителите.

Предвид предстоящите промени в правната уредба на обществените поръчки, в хода на семинара ще бъдат представени както настоящата практика, така и подготвените изменения.

Лектор: Мариана Кацарова – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване”, Сметна палата. Юрист по образование. Участник в работните групи за подготовка на проекти на нормативните актове в областта на обществените поръчки. Професионалният й опит е свързан изцяло с контролните органи в областта на обществените поръчки - Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, сега Агенция за държавна финансова инспекция (2000 – 2005 г.) и Сметната палата (2005 и към момента). Автор на множество публикации и лектор по теми, свързани с обществените поръчки, финансовия контрол и одита в публичния сектор.

Дата на провеждане: 27.10.2011 г.

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 18.00 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, зала Понония

Такса за участие: 140 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.