Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2013 г. (Счетоводство 2014- промени в Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО и Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ през 2014 г.)

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2013 г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2014 г.- ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ И КСО

София, хотел Принцес  4****-  04- 05.02.2014 г.

Лектори: Димитър Войнов- главен експерт в Национална агенция по приходите, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС, Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)  и  Катя Кашъмова- началник отдел „Осигурителна методология” в ЦУ на Национална агенция за приходи (НАП)

ПРОГРАМА

04.февруари.2014 г. (вторник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2014 г.:

-          обезценяване на вземания

-          облагане на задължения

-          неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината

-          данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица

-          освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа

-          доходи от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника

-          данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии

-          други промени

Авансови вноски през 2014 г.

Лектор: Димитър Войнов

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Годишно данъчно приключване на 2013 г.:

-          данъчни постоянни разлики - разходи, несвързани с дейността; скрито разпределение на печалба; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи

-          данъчни временни разлики - преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики

-          други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС

-          данъчен амортизационен план (ДАП) - завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)

-          данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки – нови моменти през 2013 г.

-          пренасяне на данъчна загуба от страната и чужбина

-          данъчно третиране на дивиденти

-          данъчно третиране при преобразуване на дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции

Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица:

-          сделки с финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др.

-          възстановяване на данък при източника

Данъци върху разходите:

-          внасяне и деклариране

-          социални разходи

-          представителни разходи

-          разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2014 г.:

 • Промени, свързани с облагане доходите на физическите лица – земеделски производители;
 • Промени, свързани с намаляване на данъчната тежест (необлагаеми доходи, данъчни облекчения)
 • Промени, свързани със задълженията на платците на доходите да подават информация в Националната агенция за приходите (работодатели, предприятия и самоосигуряващи се лица). Въвежда се ново задължение за подаване на информация за целите на задължителния автоматичен обмен по Директива 2011/16/ЕС от 15.02.2011 г.
 • Други промени.

Лектор: Лорета Цветкова

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ: годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2013 г.; документи, които се прилагат към декларацията; декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ; особености при попълването и подаването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2013 г.;

Разглеждане на казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.

Дискусия и отговори на въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Лорета Цветкова

 

 

05.февруари.2014 г. (сряда)

9.00 – 10.30 ч. Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 1 януари 2014 год.

Промени, свързани с договорите за лизинг с опция. Данъчни последици от това от гледна точка на правото на приспадане на данъчен кредит за леките автомобили.

Промени свързани с данъчното третиране на бартерните сделки.

Промени свързани с данъчната основа на безвъзмездното извършване на подобрение на нает или предоставен за ползване актив.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 -12.30 ч. Промени свързани с данъчната основа на доставките на стоки/услуги, налични към датата на дерегистрация по закона.

Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност –доставки и лица, от които може да се прилага. Условия за регистрация.

Начисляване на данъка и документиране на доставката.

Дерегистрация при специалния режим.

Право на приспадане на данъчен кредит във връзка със специалния режим.

Други промени през 2014 год.

Лектор: Калина Златанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела


13.30 – 15.00 ч. Социално и здравно осигуряване 2014 год. Актуални проблеми, свързани с прилагането на осигурителното законодателство.

Единна сметка и задължителното социално и здравно осигуряване от 2014 год.

Социално осигуряване- 2014 год.:

 • Закон за бюджета на ДОО- 2014 год.
 • Кодекс за социално осигуряване

Здравно осигуряване- 2014 год.:

 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за бюджета на НЗОк- 2014 год.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Подзаконови нормативни актове:

 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица
 • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • Наредба за осигурителните каси


Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 • Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица

Лектор: Катя Кашъмова


Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Такса за участие: 270 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване, НОВО!!! нормативна уредба на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 30.01.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****, цени за наши участници:

 • двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет и 9% ДДС.
 • единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

За повече информация: 0889 416 048 и 0898 944 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.