Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2013 г. (счетоводство 2013- промени в Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО и Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ)

Местата в залата са запълнени! Нова дата 16 и 17.12.2013 г. !!!

 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2013 г. ПРОБЛЕМИ И ПРАКТИКИ ПО

ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС, ЗКПО И ЗДДФЛ

София, хотел Принцес 4****- 23 и 24.10.2013 г.   

 

Лектори: Калина Златанова- данъчен
консултант по ДДС
, Димитър Войнов- главен експерт в Национална агенция по приходите, Лорета Цветкова-
главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)

 

ПРОГРАМА

  

23.октомври.2013 г. (сряда)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

  

9.30 – 11.00 ч. Авансови вноски до края на 2013 г.:

 -          внасяне, коригиране, деклариране

  

11.00 - 11.30 ч.  Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Подготовка за годишно данъчно приключване на 2013 г.:

 

-          данъчни постоянни разлики - разходи, несвързани с дейността; скрито разпределение на печалба; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи

 -          данъчни временни разлики - преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики

 -          други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС

 -          данъчен амортизационен план (ДАП) - завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)

 -          данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки – нови моменти през 2013 г.

 -          пренасяне на данъчна загуба от страната и чужбина

 -          данъчно третиране на дивиденти

 -          данъчно третиране при преобразуване на дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции

  

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

 14.00 – 15.30 ч. Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица:

 -          сделки с финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др.

 -          възстановяване на данък при източника


 

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

  16.00 -17.30 ч. Данъци върху разходите:

 -          внасяне и деклариране

 -          социални разходи

 -          представителни разходи

 -          разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

 Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии – промяна в ЗКПО от 1 януари 2014 г.

                                                                                                 Лектор: Димитър Войнов

 

24.октомври.2013 г. (четвъртък)

 

9.00 – 10.30 ч. Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2013 г.

 

 • годишно облагане на доходите от трудови правоотношения;
 • издаване на служебни бележки за изплатени доходи на физически лица през 2013 г.
 • попълване и подаване на справката за изплатени доходи през 2013 г.
 • особености при попълването на годишната
 • данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • обсъждане на казуси от практиката.

 10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

 11.00 – 12.03 ч. Други актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ:

 • Определяне, удържане, внасяне и документиране на авансовия данък за доходите от трудови правоотношения; друга стопанска дейност; наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от платците на такива доходи.
 • Определяне, удържане и внасяне на окончателен данък за доходи на местни и чуждестранни физически лица от платците на доходи.
 • Декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ – попълване, подаване, особености.
 • Определяне, внасяне, документиране и деклариране на дължимите данъци от физическите лица – получатели на доходи.

 

                                                                                      Лектор: Лорета Цветкова

 

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

 13.30 – 15.00 ч. Промени по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили. Приложими хипотези относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили (транспортни услуги с леки автомобили, наем на леки автомобили). Анализ на видовете лизингови договори в контекста на разпоредбите за право на приспадане на данъчен кредит. Данъчна и съдебна практика, свързана с правото на приспадане на данъчен кредит на автомобилите N1.

 

 • Промени по отношение на извършването на ремонт и подобрения на наети активи. Кога следва да се начислява ДДС за безвъзмездна услуга по ремонт или подобрение на нает актив. Данъчна основа върху която трябва да се начислява ДДС в тези случаи. Възможни проблеми, които могат да възникнат във връзка с ремонта и подобренията на наети активи.
 • Промени свързани с възможността за увеличаване на размера на вече ползван частичен данъчен кредит или на неползван навремето данъчен кредит (корекция в посока увеличение). Кога може да се извърши корекция в посока увеличение в контекста на придобити леки автомобили. Формула за изчисляване на размера на кредита, условия и период на упражняване.
 • Промени свързани с документирането на доставките – нови реквизити на фактурите, електронни фактури, съхранение на фактури, възможност да се издава обобщена фактура за серия от доставки.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

 15.30 -17.00 ч. Особености при бартерните сделки – данъчно събитие и изискуемост на данъка, данъчна основа на доставките. Коментар на практиката на Европейския съд. 

 • Годишна корекция на ползван данъчен кредит през годината. Изчисляване на размера на годишната корекция. Отразяване в справката декларация.
 •  
 • Актуални моменти от данъчната практика във връзка с отказване на данъчен кредит при липса на доставка и кадрови капацитет на доставчиците по веригата. Национална съдебна практика по въпроса и практика на Европейския съд.
 •  
 • Практика на Европейския съд във връзка с премахване на данъчния риск за бюджета. Коментар на съдебни решения.
 •  
 • Данъчно третиране на задържан депозит, капаро и задатък. Указание на НАП по въпроса.
 •  
 • Свободна дискусия и въпроси на участниците.

                                                                                 Лектор: Калина Златанова

 

Към датата на провеждане на семинара, ако има нови законодателни промени, те ще бъдат включени и разисквани в семинарната програма !!! 


 

 

 

Такса за участие: 260лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 22.10.2013 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

  

 

 Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****, цени за наши участници:

 • двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет и 9% ДДС.
 • единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

 

 

За повече информация: 0889 416 048 и 0898 944 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.