Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Последни промени в правната уредба на Обществените поръчки в сила от 2012 г. Предмет на обжалване, срокове, правен интерес, правомощия на Комисия за защита на конкуренцията. Често срещани нарушения и проблемни моменти- примери от практиката на КЗК.


 

Програма

Първи ден- 17.02.12 г.

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Новости в кръга на възложителите на обществени поръчки. Разграничение  между „обект” и „предмет” на обществените поръчки

Възлагане in house - нова правна възможност - обхват и предпоставки.

Видове режими за възлагане на обществени поръчки, съгласно измененията в ЗОП:

 • правила за възлагане на поръчки с публична покана;
 • опростени правила за провеждане на процедури по ЗОП на стойностите по чл. 14, ал.2 от ЗОП.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Основни въпроси, свързани с подготовка и откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки:

  промени в ограниченията по чл. 47, ал. 2 и 5 от ЗОП;

 • новости, свързани с критериите за подбор на участниците;
 • обособяване на позиции в предмета на обществената поръчка - отражение в критериите за подбор;
 • нови правила при участие на обединения;
 • критерии и показатели за оценка на офертите - нови моменти;
 • гаранции;

Решение за промяна - нова правна възможност - предпоставки и приложно поле.

13.15-14.00 Обяд в р-та на хотела

14.00-15.30 Комисията за провеждане на процедурата:

 • изисквания към състава на комисията;
 • основни етапи в работата на комисията;
 • новости в етапа на допускане на участниците;
 • отстраняване на кандидати/участници – нови основания;
 • задължение за изискване на писмена обосновка - нови предпоставки;
 • оценяване на офертите и класиране на участниците;
 • документиране работата на комисията.

Контрол на възложителя върху работата на комисията - условия и изисквания.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Нови предпоставки за изменение на договорите за обществени поръчки.

Промени в основанията и правилата за провеждане на процедури на договаряне без обявление по ЗОП.

Новости при упражняването на предварителен контрол върху обществените поръчки - обхват и правомощия на Агенцията по обществени поръчки.

Разширяване обхвата на административнонаказателната отговорност за нарушения по ЗОП - нови състави на нарушения.

17.00-18.00 Дискусии и консултации

 

Лектор: Мариана Кацарова Директор на Дирекция „Правно-нормативно осигуряване”, Сметна палата. Юрист по образование. Участник в работните групи за подготовка на проекти на нормативните актове в областта на обществените поръчки. Професионалният й опит е свързан изцяло с контролните органи в областта на обществените поръчки - Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, сега Агенция за държавна финансова инспекция (2000 – 2005 г.) и Сметната палата (2005 и към момента). Автор на множество публикации и лектор по теми, свързани с обществените поръчки, финансовия контрол и одита в публичния сектор.

 

Втори ден- 18.02.12 г.

09.00-11.00 Промени в ЗОП по отношение на обжалването на актовете на възложителите:

- предмет на обжалване;

- момент, от който започва да тече 10-дневния срок за обжалване в зависимост от обжалвания акт;

- лица, които могат да обжалват актовете на възложителите;

- правомощия на КЗК, санкции.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.00 Примери от практиката на КЗК:

- наличие на правен интерес за обжалване в зависимост от обжалвания акт, твърденията в жалбата и развитието на процедурата по възлагане;

- обхват на извършваната от КЗК проверка;

- съществени и несъществени нарушения;

- често допускани нарушения при откриването, провеждането и прекратяването на процедурата.

Дискусии и консултации

 

Лектор: Елена Димова – директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии”. Магистър по право- УНСС. Преминала обучение за обучители по ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО, осъществено от Министерство на правосъдието на РБ и Кралство Испания, участвала е в обучения и работни срещи в областта на конкурентното право и обществените поръчки в страни-членки на ЕС.

 

Дата на провеждане: 17- 18.02.2012 г. (петък и събота)

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92а, зала Панония

Такса за участие: 190 лв. (крайна цена)

 

Отстъпки:

 • За втори участник от организация- 5% отстъпка.

 • За всеки следващ - 10% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% ОТСТЪПКА.

 

В таксата са включени: зала, лекции, техническо оборудване, учебни материали, обяд, кафе, мин. вода, сертификат за обучението.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Важна информация: Новият Закон за обществените поръчки ще влезе в сила от м. Февруари 2012 г.
В Държавен вестник бр. 93, 25.11.2011 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в Държавен вестник, което ще рече, че новият Закон за обществените поръчки ще задейства от 26.02.2012 г.
След тази дата, действащата в момента Наредба за възлагане на малки обществени поръчки - НВМОП ще отпадне и процедурите по поръчки за по-малки стойности ще се провеждат също според  Закона за обществени поръчки. Така отпада един законодателен документ, с което се цели улесняване на работата на служителите провеждащи обществени поръчки.