Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2011 г. ПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ  01.01.2012 г. И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ

Програма

23.01.2012 г:

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2011 г.

- коригиране за данъчни цели на грешки, свързани с дълготрайни активи и грешки, различни от счетоводни грешки

- намаляване на данъка при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.00 Въвеждане на данък при източника върху доходи на чуждестранни лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони)

- промяна в удържането на данък при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица от наеми на недвижимо имущество

- други

13.00-14.00 Обяд в р-та на хотела

14.00-15.30 Въпроси по годишното данъчно приключване на 2011 г.

- данъчни постоянни разлики (непризнат разход за ДДС; разходи за дарения; скрито разпределение на печалба; липси/брак на активи и др.)

- данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

- други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Данъчни амортизации, завеждане, амортизиране и отписване на активи от данъчния амортизационен план, преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)

- допускане на счетоводни грешки

- апорт и преобразуване на дружества

- лихви по заеми

- пренасяне на данъчни загуби от страната и от чужбина

- разпределяне на дивиденти

- данъци върху разходите (социални разходи; представителни разходи; разходи, свързани с експлоатация на превозни средства.

 • Промени през 2012 година
 • Други въпроси

17.00-18.00 Дискусии и консултации

Лектор: Димитър Войнов Главен експерт в отдел „Счетоводна практика”, дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите. Завършил е Университета за национално и световно стопанство – гр. София, специалности „Счетоводство и контрол” и „Финанси”. Автор на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно корпоративното данъчно облагане и счетоводното законодателство.

24.01.2012 г:

09.00-11.00 Изменение в ЗДДС в сила от 01.01.2012 година.

Промени, свързани със специфичните случаи на определяне на данъчна основа.

Изменения в обхвата на освободената доставка прехвърляне на право на строеж.

Промени, свързани с данъчна ставка за настаняване.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.00 Практика по прилагането на ЗДДС.

Промени в специалния режим на стоки втора употреба и произведения на изкуството.

Изменения в регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС.

Други допълнения и изменения в ЗДДС.

Дискусия по актуални казуси за прилагането на ЗДДС и ППЗДДС.

Въпроси и казуси. Дискусии и консултации.

 

Лектор: Валентина Василева - Данъчен консултант в Глобал Такс

 

Дата на провеждане: 23- 24.01.2012 г. (понеделник и вторник)

Времетраене: 2 дена- 9,30 ч.- 16.30 ч.; 9,30- 12,30 ч., край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92а, зала Панония

Такса за участие: 160 лв. (крайна цена)

 

Отстъпки:

 • За втори участник от организация- 5% отстъпка.
 • За всеки следващ - 10% отстъпка.
 • За клиенти на фирмата- още 5% отстъпка.

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода,  1 обяд в р-та на хотела, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Важна информация: Обнародвани са ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗАДС, ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗБНЗОК за 2012 г., ЗДБРБ за 2012 г.

[16.12.2011]

В ДВ, бр. 99 от 16.12. 2011 г. са обнародвани

*         <http://www.tita.bg/downloads/Edition_12_2011/ZDDS2012.doc> Закон
за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност;
*         <http://www.tita.bg/downloads/Edition_12_2011/zads.doc> Закон за
изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове;
*         <http://www.tita.bg/downloads/Edition_12_2011/ZDDFL2012.doc> Закон
за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, в преходните и заключителните разпоредби на който, са
направени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (§ 20 от
ПЗР);
*         <http://www.tita.bg/downloads/Edition_12_2011/DOPK2012.doc> Закон
за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,


които влизат в сила от 01. 01. 2012 г.

Обвародвани са и:

*         <http://www.tita.bg/page/316> Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2012 г., в преходните и заключителните
разпоредби на който са направени промени в Закона за здравното осигуряване
(§ 10 от ПЗР);
*         <http://www.tita.bg/page/318> Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 г.., в преходните и заключителните разпоредби на
който, са направени промени в Закона за счетоводството (§ 89 от ПЗР);